Welcome to Open shop
0 szt0,00 

Brak produktów w koszyku.

Wewnêtrzne nak³adki nadkoli zABS TGE 2017 W górê

350,00 

Wewnêtrzne nak³adki nadkoli zABS

Compare

Wewnêtrzne nak³adki nadkoli wykonane z tworzywa ABS.

zabezpiecza nadkola przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chroni os³oniête czê¶ci przed korozj±.
Nak³adki ABS s± idealnie dopasowane do kszta³tu nadkola, dlatego ich monta¿ nie wi±¿e siê z ograniczeniem przestrzeni. Bêdzie ona wci±¿ tak samo funkcjonalna, jak wcze¶niej.
Odpowiednia ochrona nadkola wyd³u¿y ¿ywotno¶æ Twojego samochodu dostawczego.
– Nadkola wykonane z tworzywa ABS grubo¶æ 4mm
– Kolor czarny Dopasowane do kszta³tu oryginalnego nadkola
– Mo¿liwo¶æ monta¿u pod panele
– Mo¿liwo¶æ monta¿u w szczelinê miêdzy pod³og± ze sklejki i nadkolem samochodu.
– Sprzedawane w kompletach 2 szt.

Kolor

SKU: MANV-0010-1-ABS-C Kategorie: , , , , , , ,